Förstudien är avslutad och arbetet är i en ny fas. Föreningen Regionarv Småland informerar och förankrar för närvarande verksamheten med syftet att ansöka om projektmedel för start av en stödorganisation.

Denna organisation – med namnet Regionarv Småland – ska enligt plan bestå av sju medarbetare. Huvuduppgiften är att stödja och inspirera till aktivt lokalt natur och – kulturmiljövårdsarbete i Småland och på Öland och att erbjuda berörda kommuner ett kostnadseffektivt verktyg vid genomförandet av Europeiska Landskapskonventionen.

Den planerade verksamheten utgår från en förstudie, finansierad av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Regionförbundet Kalmar län med flera.

För att ta del av förstudiens rekommendationer och arbete, klicka här.